กาญจนภานุพันธ์จินดาวรรณ. 2019. “THE PROCESS OF THE BUDDHIST HARMONY CREATION IN BAN CHETAWAN (NONGMOO), MUAENG DISTICT, LAMPHUN PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (7), 3572-86. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/206995.