สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พระณัฐพงษ์, ญาณเมธี (ไกรเทพ)พระณัฐพงษ์, หนูทองแก้วกันตภณ, อนาวิโล (ทองบุญชู)พระธีรวัฒน์, and สิริเมธี (หารเทศ)พระมหาศักดิ์ดา. 2019. “THE ACTIVITY PROVIDING IN LIFE QUALITY DEVELOPMENT OF ELDERLY PEOPLE IN MOO 5, TAMBOL NAMNOY, HAD-YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (8), 3788-3804. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/206405.