ถาวโร (ทองรุช)พระสมพล, .พระครูโกศลอรรถกิจ, .พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, and อโณทัยสวัสดิ์. 2019. “THE APPLICATION GUIDELINE OF GRATEFULNESS IN THE PRESENT THAI SOCIETY”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (6), 2700-2711. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/192379.