กลฺยาโณ (บรรจงละเอียด)พระวีรพงศ์, .พระครูโกศลอรรถกิจ, and .พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล. 2019. “THE FOUR FOUNDATIONS OF MINDFULNESS (SATIPAÑÑHÀNA) GUIDELINES FOR HEALING PATIENTS FROM DEPRESSION”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (6), 3057-73. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/192259.