ธรรมธนภัทร จักรพงศ, . พระครูโกศลอรรถกิจ, . พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, and อโณทัย สวัสดิ์. 2019. “GUIDELINES TO STABILIGE BUDDHISM IN THE MIDST OF THE CONFLICT IN THE SOUTHERN THAILAND THROUGH PHRADHAMSIDDHIMONGKHOL (CHINT CHOTIKO)”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (4). Nakhon Si Thammarat, Thailand:1797-1812. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/186566.