ธรรมโภคินสมชาติ, and แพงไทยศศิรดา. 2019. “A STRATEGY FOR BRAND CREATION OF HIGHLY FAMOUS PRIVATE SCHOOLS”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (8), 4119-32. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/183813.