ทะสุวรรณ์สุชาย, .พระราชปริยัติมุนี, and กันทะเตียนวุฒินันท์. 2019. “THE INTEGRATED BUDDHIST METHOD FOR MENTAL EMPOWERMENT OF SOLDIER OFFICERS.”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 210-27. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/178944.