ภูริปญฺโญพระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์, .พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, .พระครูโอภาสนนทกิตติ์, บุญปู่สมศักดิ์, and ชัยสุขพีรวัฒน์. 2019. “A SPIRITUALITY OF TEACHERS FOR PROFESSIONAL”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 31-37. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/178857.