สำเนียงวีรธาดา, ทุริสุทธิ์ธนกฤต, กิ่งมิ่งแฮประจญ, and ศุภรัตนกุลสังคม. 2019. “THE DEVELOPMENT MODEL OF ENHANCEMENT TO ELECTRIC ENERGY CONSERVATION OF THE SCHOOL IN NONGKHAI PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 161-79. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/178850.