สุวรรณนวลภัชลดา, แสงโสภณพระอธิการธวัชชัย, ปุญญาอำพล, and โสภาสุภาภรณ์. 2019. “MANAGEMENT THE ROUTES AND THE NETWORKS OF THE TAPEE BASIN ECO-TOURISM”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 85-102. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177688.