สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์)พระเทิดศักดิ์, งามประโคนสิน, and นันทเพชรกฤษฎา. 2019. “A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING BUDDHIST PROPAGATION CAPACITY IN SOCIAL MEDIA OF ADMINISTRATIVE MONKS”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 70-84. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177682.