แขน้ำแก้ว เดโช, . พระสุธีรัตนบัณฑิต, and วลัยเสถียร ปาริชาติ. 2019. “ A CASE STUDY OF NAKORN SI THAMMARAT”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1). Nakhon Si Thammarat, Thailand:305-25. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177675.