ทรัพย์กนกมาศอนงค์ภัทร์, .พระโสภณพัฒนบัณฑิต, and .พระครูสุธีคัมภีรญาณ. 2019. “A MODEL OF BUSINESS ADMINISTRATION OF THE DEPARTMENT STORES IN ACCORDANCE WITH BUDDHIST DOCTRINES”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (6), 3172-87. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177387.