(ชูศรี)พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์, ศรีเครือดงสิริวัฒน์, and กลมกูลลำพอง. 2019. “A MODEL OF ACTIVE BUDDHIST DISSEMINATION OF INDIA-NEPAL OVERSEAS DHAMMADUTA MONKS BASED ON BUDDHIST PSYCHOLOGY.”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 375-89. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177040.