คั้นพ๊าบ (แสงอินตา)พระมหาสุริยา, ฐิตวฑฺฒโนพระมหาญาณวัฒน์, and งามประโคนสิน. 2019. “DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION MODEL BASED ON BUDDHIST EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF MAHAYANA SANGHA IN THAILAND.”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 357-74. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177024.