นาคชื่นประทิน, กิ่งมิ่งแฮประจญ, แสนโภชน์กฤตติกา, and ทุริสุทธิ์ธนกฤต. 2019. “A MODEL OF SELF CARE IN HYPERTENSIVE PATIENT AT FORT PRAJAKSILAPAKOM HOSPITAL UDON THANI PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 390-411. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/176668.