พันธวงษ์ประสิทธิ์, ฐิตจาโรพระมหาดิลกรัศมี, ครุฑคงบุญรัตน์, โสภาสุภาภรณ์, and ชูช่วยสุวรรณจำเริญ. 2019. “THE WAY OF LIFE WISDOM AND THE LINKAGE TO SRIVICHAYA CIVILIZATION OF THE TAPEE BASIN COMMUNITY IN SURAT THANI PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 431-54. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/171922.