อภิชาโต (อันชูฤทธิ์)พระครูเขมาภิวุฒิ, งามประโคนสิน, and ศิริวรรณอินถา. 2019. “DEVELOPMENT OF BUDDHIST PARTICIPATORY MANAGEMENT FOR ADMINISTRATORS ON PRAPARIYATTIDHAMMA DIVISION.”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 499-515. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/171910.