(สิริชัย สิริชโย โก๋กระโทก)พระครูนนทกิจโกศล, ดวงศรีพระฉัตรชัย, and .พระอุดมสิทธินายก. 2019. “THE DEVELOPMENT OF CHANGE MANAGEMENT MODEL TOWARDSEXCELLENCE OF THE BUDDHIST INSTITUTIONS”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 55-69. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/166164.