.พระครูสถิตนราธิการ, ฐิตวฑฺฒโนพระมหาญาณวัฒน์, ศรีวิชัยสุทธิพงษ์, and สติมั่นอุทัย. 2019. “KNOWLEDGE MANAGEMENT OF SUFFICIENCY ECONOMY IN MULTICULTURAL SOCIETIES OF SANGHA ADMINISTRATION REGION 17.”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (1), 470-85. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/156979.