ทองปานดีอรอนงค์, เดโชชัยอุดมศักดิ์, ดำรงวัฒนะจิตติมา, and แขน้ำแก้วเดโช. 2017. “A STUDYING THE PROCESS OF TRANSFORMABLE PRODUCT FROM COCONUT SHELL CASE STUDY : BAN KHOK WUA COCONUT SHELL HANDICRAFT GROUP MOO 1 CHAI BURI SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHATTHALUNG PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 4 (1), 100-112. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153208.