วาทีธรรมวิภัชพระครู, and อนันตะพงศ์พระพันธ์ ธมฺมวํโส. 2017. “THE BUDDHIST’S OPINIONS TOWARD SERVICE PROVIDING ACCORDING TO SANGAHAVATTHU PRINCIPLE WAT HONGPRADITTHARAM, HAD YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 4 (1), 76-89. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153200.