วิจิตรศีลาจารพระครู, and ครูกิมโสมพระมหาไพศาล วิสาโล. 2017. “A WAY OF LIFE ACCORDING TO IDDHIPADA DHAMMA PRINCIPLE OF URAKLAWOY FISHERMEN, RASADA SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHUKET PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 4 (1), 16-29. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153174.