หนูทองแก้วกันตภณ, and คชชีณฐกร. 2015. “PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS SUNDAY DHAMMA PRACTICE PROJECT OF WAT PRADUPHATTHANARAM, MUEANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 2 (2), 1-10. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/152927.