หนูทองแก้วกันตภณ, คุณสีโลพระวรวุฒิ, and สุเมโธพระมหาสุพจน์. 2018. “A STUDY OF THE CONCEPT OF HARMONY PRINCIPLE IN BUDDHIST TEXTS.”. Journal of MCU Nakhondhat 2 (1), 16-23. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/140273.