เขมธมฺโม (รอดแก้ว)พ.; ญาณเมธี (ไกรเทพ)พ.; สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พ.; หนูทองแก้วก.; ตรีทรัพย์เ. AN APPLICATION OF THE TEN ROYAL VIRTUES IN SANGHA’S AFFAIRS ADMINISTRATION IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE (DHAMMAYUT). Journal of MCU Nakhondhat, v. 6, n. 10, p. 5425-5440, 22 Jan. 2020.