(พรสุทธชัยพงศ์)พ. ธ.; สดประเสริฐส.; ตรีไพบูลย์น.; ช่วยเพลพ. THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S. Journal of MCU Nakhondhat, v. 6, n. 10, p. 5612-5625, 14 Jan. 2020.