เนาว์สุวรรณก.; เหมทานนท์ภ.; รอดการทุกข์จ.; วิชช์วัฒนางกูรอ.; ขะระเขื่อนน. PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES OF THAI MUSLIMS ELDERLY IN 7 PROVINCES OF LOWER SOUTHERN OF THAILAND. Journal of MCU Nakhondhat, v. 6, n. 10, p. 4740-4753, 24 Nov. 2019.