เขมธมฺโม (รอดแก้ว)พ., ญาณเมธี (ไกรเทพ)พ., สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พ., หนูทองแก้วก., & ตรีทรัพย์เ. (2020). AN APPLICATION OF THE TEN ROYAL VIRTUES IN SANGHA’S AFFAIRS ADMINISTRATION IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE (DHAMMAYUT). Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 5425-5440. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227496