อารีย์อ., แจ่มจำรัสท., & คงเหลือด. (2020). THE ANTECEDENTS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM INDUSTRY IN CHIANG MAI PROVINCE. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 5802-5820. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/226095