(พรสุทธชัยพงศ์)พ. ธ., สดประเสริฐส., ตรีไพบูลย์น., & ช่วยเพลพ. (2020). THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 5612-5625. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224879