เนาว์สุวรรณก., เหมทานนท์ภ., รอดการทุกข์จ., วิชช์วัฒนางกูรอ., & ขะระเขื่อนน. (2019). PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES OF THAI MUSLIMS ELDERLY IN 7 PROVINCES OF LOWER SOUTHERN OF THAILAND. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 4740-4753. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/223444