สุวรรณโชติก., ไชยชำนิน., ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ว., สุทธรังสีว., & เหมทานนท์ภ. (2019). PROMOTING THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY WITH BEHAVIORAL AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF DEMENTIA. Journal of MCU Nakhondhat, 6(8), 3729-3744. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/218393