ดวงขันเพชรท. (2020). A HISTORY MANAGEMENT: CASE STUDY OF MUANG WIANG KHUK MUANG DISTRICT NONG KHAI PROVINCE. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 5626-5640. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215690