ชูช่วยสุวรรณจ., & พันธวงษ์ป. (2019). THE TAPEE BASIN WISDOM : THE HISTORY VALUES AND THE LINKAGE TO SRIVICHAYA CIVILIZATION. Journal of MCU Nakhondhat, 6(8), 3805-3825. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/214717