หนูทองแก้วก., & คชชีณ. (2015). PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS SUNDAY DHAMMA PRACTICE PROJECT OF WAT PRADUPHATTHANARAM, MUEANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE. Journal of MCU Nakhondhat, 2(2), 1-10. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/152927