(1)
ลาภพิทักษ์มงคลป.; วัฒนะประดิษฐ์ข.; บรรณรุจิบ.; ต้นธีรวงศ์บ. MEDIATOR CHARACTERISTICS BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS. JMND 2020, 6, 5678-5687.