(1)
ปิยวรรณวงศ์ว.; สมใจส.; จันทรรัตน์มณีด.; บุญผดุงป.; มีพงษ์ส. ANTECEDENTS OF THE STRATEGIES FOR CONSUMER PROTECTION FROM COSMETICS IN THAILAND. JMND 2020, 6, 5540-5559.