(1)
เนาว์สุวรรณก.; เหมทานนท์ภ.; รอดการทุกข์จ.; วิชช์วัฒนางกูรอ.; ขะระเขื่อนน. PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES OF THAI MUSLIMS ELDERLY IN 7 PROVINCES OF LOWER SOUTHERN OF THAILAND. JMND 2019, 6, 4740-4753.