(1)
สุวรรณโชติก.; ไชยชำนิน.; ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ว.; สุทธรังสีว.; เหมทานนท์ภ. PROMOTING THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY WITH BEHAVIORAL AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF DEMENTIA. JMND 2019, 6, 3729-3744.