(1)
กาญจนภานุพันธ์จ. THE PROCESS OF THE BUDDHIST HARMONY CREATION IN BAN CHETAWAN (NONGMOO), MUAENG DISTICT, LAMPHUN PROVINCE. JMND 2019, 6, 3572-3586.