ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสาร “มนุษยศาสตร์สาร” ขอแจ้งถึงการ ปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 1 ธันวาคม 2564 เนื่องจากปัจจุบัน มีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาและรอการตีพิมพ์ครบตามจำนวนฉบับที่วารสารฯ กำหนดไปจนถึงปี 2565 แล้ว ทั้งนี้ ผู้เขียนที่มีความประสงค์จะให้วารสาร “มนุษยศาสตร์สาร” พิจารณาตีพิมพ์ ยังคงส่งบทความได้ จนถึงวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

Close_paper_(size).png