1.
ลำใจป. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 1 [cited 2021Oct.18];2(2):46-8. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42751