1.
ก่อเกิดช, สุนทรวิภาตเ, ด้วงนครไ, คล้ายอ่ำส. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 1 [cited 2021Oct.28];2(2):8-22. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42745