1.
บุญยะผลานันท์เ. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 1 [cited 2021Oct.28];2(2):3-. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42743