1.
เลาดีอ, จันทร์เจริญอ, ศิริฤทธิ์ว. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 1 [cited 2020May26];2(1):43-0. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42739