1.
จันทร์โสภาน. การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 1 [cited 2020Jul.8];1(3):39-5. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42721