1.
จรนามลเ. โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 1 [cited 2020Jun.1];1(3):28-. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42720