1.
ทิพย์รัตน์เ, เยาว์แสงช, วัฒนนิยมขจรอ. แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 1 [cited 2021Oct.28];1(1):62-6. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42678