1.
รอดสำราญ ญ. แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 2013 Mar. 14 [cited 2023 Feb. 8];1(1):52-61. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42677